Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Sunday, September 6, 2009

Fiqh Muamalah

KONSEP-konsep Islam tidak hanya terbatas kepada sisi-sisi tertentu saja daripada syariat hukumnya. Akan tetapi sebaiknya pengenalan tersebut harus berterusan kepada seluruh sisi ajaran dan arahnya, seperti akidah, ibadah, muamalah, hukum jenayah dan lainnya dari pelbagai pembahagian istilah di dalam agama Islam.

Disebabkan keperluan muslim semasa yang mendesak untuk mengenal lebih banyak kepada interaksi kebendaan sesama mereka, khususnya di kalangan para penuntut ilmu pengetahuan hukum Islam. Ini kerana mereka merasa keberatan dalam mengembangkan tanggungjawab ini untuk memberikan penghuraian terhadap sistem Islam secara teori dan praktikal.

Juga penjelasan terhadap persekitaran Islam dan ajarannya yang demikian tersebut harus dijalani dan dikuasai oleh setiap insan muslim kerana mereka harus mencari kebajikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Oleh sebab yang telah diungkapkan di atas dan juga sebab-sebab lainnya yang telah menguatkan azam untuk mewujudkan keinginan penghuraian terhadap hukum muamalah di dalam Islam. Juga setelah bertawakal kepada Allah S.W.T. untuk menulis perbahasan ini dengan tajuk "Fiqh Muamalah". Buku ini kami usahakan mengikut kepada cara dan kaedah fuqaha dalam penghuraiannya dan juga berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah.

- Penulis

KANDUNGAN

1. KEPEMILIKAN
- Definisi Kepemilikan
- Bahagian-Bahagian Hak Kepemilikan
- Batas-Batas Hak Kepemilikan
- Sebab-Sebab Kepemilikan
- Sesuatu Yang Diperakui Syarak Daripada Sebab-Sebab Hak Kepemilikan

2. AKAD ATAU TRANSAKSI
- Definisi Akad
- Perbezaan Di Antara Akad Dan Tasarruf
- Perbahasan Asas Akad
- Penjelasan Asas Akad
- Masalah Ar-Rusyd
- Larangan Terhadap Orang Bodoh Atau Pemboros Setelah Pandai Mengurus Harta
- Sighat Dan Kewajipannya

PERBAHASAN PERTAMA: AL-MA'QUD 'ALAIH
- Definisi Harta
- Definisi Harta Di Kalangan Jumhur Fuqaha
- Kesimpulan Perbahasan Mengenai Ciri Khusus Al-Ma'qud 'Alaih
- Sejauh Mana Kepemilikan Manusia Terhadap Anggota Badannya
- Al-Ma'qud 'Alaih Perspektif Undang-Undang
- Syarat-Syarata Sah Akad
- Syarat-Syarat Terlaksana Akad
- Kehendak Dan Sejauh Mana Keberkesanannya Di Dalam 'Akad
- Menjual Anggur Kepada Orang Yang Akan Menjadikannya Arak

PERBAHASAN KEDUA: SYARAT DAN AKAD
- Aliran Pertama Adalah Mazhab Zahiri
- Aliran Kedua Adalah Jumhur Fuqaha
- Aliran Ketiga Adalah Mazhab Hambali
- Syarat Dan Akad Nikah
- Kesan Syarat Terhadap Akad

PERBAHASAN KETIGA: KHIYAR DAN AKAD
- Khiyar Majlis
- Khiyar Rukyah
- Khiyar Syarat
- Khiyar Aib
- Kesan Khiyar Ke Atas Akad

PERBAHASAN KEEMPAT: PEMBAHAGIAN AKAD
- Pembahagian Akad Menurut Kelazimannya
- Pembahagian Akad Menurut Zimmah

3. JUAL BELI
- Pertama: Adab Jual Beli
- Pembahagian Jual Beli
- Pembahagian Jual Beli Muthlak
- Jual Beli Dari Segi Badal/Barter
- Riba
- Pinjaman
- Akad Sewa
- Musaqah

4. SYARIKAT
- Definisi Syarikat
- Hukum Syarikat
- Sirkah Di Antara Muslim Dan Bukan Muslim
- Jenis-Jenis Syarikat

Harga = RM18.00
Mukasurat = 361
Penulis = Syeikh Hassan Ayob
Penterjemah = Abdurrahman Saleh Siregar
Penerbit = Berlian Publications Sdn. Bhd.

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...